Tel: 0229.3871062 Email: 0229.3871062
CƠ CẤU TỔ CHỨC
VĂN BẢN PHÁP LUẬT

BÁO CÁO TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG BÌNH QUÂN NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023 CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ

16/06/2023 14:16:35

(Ban hành kèm theo thông tư số:27/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Bộ Lao động - thương binh và Xã hội)

CƠ CẤU TỔ CHỨC
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
VIDEO TRÚNG GIẢI
LOẠI HÌNH XỔ SỐ

Banner phải 1

Slide chân trang
Slide chân trang
Slide chân trang
Slide chân trang